Bệnh viện 19.8 Hà Nội

hệ thống lưu điện UPS khoa xét nghiệm ; cấp cứu